Právní služby

Právo občanské

 • komplexní právní poradenství, zejm. v těchto oblastech:
 • právo smluvní
 • spotřebitelské právo
 • náhrada škody a újmy
 • zastupování fyzických a právnických osob v řízení před soudy a jinými orgány

Právo rodinné

 • zastoupení v řízení o rozvod manželství včetně zpracování kompletní dokumentace u sporného či nesporného rozvodu
 • problematika výživného, pěstounství, osvojení, opatrovnictví včetně zastoupení v daném řízení
 • právní pomoc ve věcech mezinárodních únosů dětí
 • zastupování v řízení o úpravu poměrů k nezl. dětem včetně svěření do péče a změny výchovného prostředí, určení otcovství, popření otcovství, aj.
 • manželské majetkové právo včetně vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

 • sepis a analýza veškerých pracovněprávních dokumentů
 • řešení vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem souvisejících s pracovním poměrem včetně problematiky jeho ukončení
 • zastupování v pracovněprávních sporech včetně řešení nároků vyplývajících z neplatného rozvázání pracovního poměru

Právo nemovitostí

 • zpracování kompletní smluvní dokumentace
 • převody nemovitostí, včetně zastoupení v řízení o povolení vkladu vlastnického práva
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • řešení práva z odpovědnosti za vady z titulu kupní smlouvy či smlouvy o dílo včetně zastoupení v řízení o náhradu škody

Správní právo

 • poradenství včetně právního zastoupení
 • přestupkové právo

Trestní právo

 • zastupování v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody a újmy

Vymáhání pohledávek

 • kompletní právní servis při vymáhání pohledávek včetně zastoupení v exekučním řízení