Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obrátit se s důvěrou na advokáta chce leckdy i velký kus odvahy, protože velmi často se sami potýkáme s problémy, se kterými si nevíme rady a které jsou pro nás velmi citlivé. Vážím si každého klienta, který onu odvahu najde a s důvěrou se na mne obrátí s žádostí o právní pomoc. Nejen s ohledem na výše uvedené důsledně dodržuji zásadu mlčenlivosti, zásady ochrany osobních údajů a ochranu soukromí každého klienta. Níže naleznete základní zásady ochrany osobních údajů:


Správce osobních údajů

JUDr. Barbora Daňková, advokátka, se sídlem Mariánská 845/4, 779 00 Olomouc, IČ: 03658392 (dále jen jako „advokát“ nebo „správce“) je ve smyslu čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“) správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává, využívá a i jinak zpracovává vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá ve výkonu advokacie ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jako důvěrné při dodržování všech zásad bezpečnosti jejich zpracování. S vašimi osobními údaji nakládám v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na

 • zpracování osobních údajů prováděné při plnění smlouvy,
 • zpracování osobních údajů prováděné správcem během komunikace se subjektem údajů, a to i prostřednictvím emailu či telefonu,
 • zpracování osobních údajů během trvání právního vztahu mezi subjektem údajů a dodavateli včetně jejich archivace dle platných právních předpisů,
 • zpracování osobních údajů při plnění právních povinností advokáta,
 • zpracování osobních údajů prováděné správcem při vašem použití webových stránek správce www.akdankova.cz

Zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný právní rámec, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů subjektů údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být mnou zpracovávány pouze pro tyto účely:

 • plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb),
 • plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu evidence daňové a účetní legislativy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, kontaktů a poskytovaných služeb),
 • plnění ostatních právních povinností (ochrana práv a právem chráněných zájmů advokáta, například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
 • vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím emailů

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Zpracovávány jsou následující osobní údaje:

 • vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresa, email, telefon), a to pro účely plnění smlouvy, plnění právních povinností, plnění ostatních právních povinností, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím emailů
 • vaše další údaje (IČ, DIČ, rodné číslo, číslo účtu, jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob), a to pro účely plnění smlouvy a plnění právních a ostatních právních povinností.

Příjemci osobních údajů

Advokát vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným advokátem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců či dodavatelů advokáta a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s advokátem, popř. jiné údaje, které advokát obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije advokát za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Advokát bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je JUDr. Barbora Daňková, advokátka, IČ: 03658392 jakožto správce osobních údajů osobní údaje povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Účel zpracování

 • Plnění smlouvy - doba uchování: po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení poskytování právních služeb (čl. 3 Usnesení Představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku), 10 let ode dne ukončení správy v případě správy majetku (§ 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii),
 • Plnění právních povinností a plnění ostatních právních povinností - doba uchování: po dobu stanovenou příslušným právním předpisem,
 • Vyřizování požadavků zaslaných emailem - doba uchování: po dobu nezbytně nutnou.


Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která pro vás vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou – li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány anebo zjistí – li se, že byly zpracovány protiprávně (iv) na omezení zpracování osobních údajů (v) na přenositelnost osobních údajů (vi) vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, ukáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (vii) odvolat souhlas, (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Chcete – li vědět, jestli o vás advokát zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo získat přístup k vašim osobním údajům. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí je advokát oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek nebo žádost odmítnout (uvedené platí i pro uplatnění níže uvedených práv).

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o vás advokát zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Advokát provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz osobních údajů: V případě, že požádáte advokáta o výmaz, advokát vymaže vaše osobní údaje, pokud (i) vaše potřebné údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou znepřístupněny, dočasně odstraněny či uchovány anebo budou provedeny jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby advokát vaše osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude moci advokát vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů advokáta. V případě, že advokát neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, advokát zpracování na základě vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Právo odvolání souhlasu: Pokud jste udělili advokát souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Udělení jakéhokoliv souhlasu je dobrovolné.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě, že máte za to, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Upozornění: S ohledem na specifický charakter činnosti advokáta (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

Výkon vašich shora označených práv můžete realizovat osobně za účelem ověření identity žadatele v sídle správce na adrese Mariánská 845/4, 779 00 Olomouc. Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné získat jak v sídle správce, tak i na emailové adrese správce dankova@akdankova.cz.

Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou plně aplikovatelné i pro pobočku advokátní kanceláře v Praze. Subjekt údajů může výkon shora označených práv realizovat taktéž osobně na adrese Na Kovárně 472/8, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018 a budou pravidelně aktualizovány.